Yasal Uyarılar ve Kısıtlamalar

Kısaca Alternatif Menkul Değerler A.Ş.

 

Yatırım Hizmet ve Faaliyet İzinleri
I.  Emir İletimine Aracılık Faaliyeti Yurt İçinde Yurt Dışında
i. Paylar - -
ii. Diğer Menkul Kıymetler - -
iii. Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri - -
iv. Paya Dayalı Türev Araçlar - -
v. Pay Endekslerine Dayalı Türev Araçlar - -
vi. Diğer Türev Araçlar - -
II. İşlem Aracılığı Faaliyeti Yurt İçinde Yurt Dışında
i. Paylar İzni Var -
ii. Diğer Menkul Kıymetler İzni Var -
iii. Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri - -
iv. Paya Dayalı Türev Araçlar İzni Var -
v. Pay Endekslerine Dayalı Türev Araçlar İzni Var -
vi. Diğer Türev Araçlar İzni Var -
III. Portföy Aracılığı Faaliyeti Yurtiçinde
i. Paylar -
ii. Diğer Menkul Kıymetler -
iii. Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri -
iv. Paya Dayalı Türev Araçlar -
v. Pay Endekslerine Dayalı Türev Araçlar -
vi. Diğer Türev Araçlar -
IV. Bireysel Portföy Yöneticiliği Faaliyeti İzni Var
V. Yatırım Danışmanlığı Faaliyeti İzni Var
VI. Halka Arza Aracılık Faaliyeti    
i Aracılık Yüklenimi -
ii En İyi Gayret Aracılığı İzni Var
VII Saklama Hizmeti    
i Sınırlı Saklama Hizmeti İzni Var
ii Genel Saklama Hizmeti -

 

 

 

 

 • Elektronik Ortamda Müşteriler Tarafından Yapılabilecek İşlemler İle Müşteriye Elektronik Ortamda Yapılacak Bildirimlere İlişkin Esaslar

 • Müşteri tarafından girilen emirlerin durumu elektronik ortamda takip edilebilir,
 • Emirlere ait işlem,fiyat, miktar, tarih zaman bilgileri görüntülenir,
 • Emirlerin durumu detaylı takip edilebilir,
 • Emirler üzerinde piyasa kuralları çerçevesinde gerekli değişiklik ve iptal işlemleri yapılabilir,
 • Portföyde bulunan menkul kıymetler ve bakiye görüntülenir.
 • Tüm Elektronik İşlem kanalları üzerinden, müşteri kendisine ait kullanıcı adı ve şifre ile bu bilgilere erişebilir.

 

 

 

 • İşlem Platformları Minimum Gereksinimleri

  • Microsoft Windows 8/7/Vista/XP/2003/2000
  • 2.0 GHz veya daha hızlı CPU
  • 1GB RAM
  • 1024x768 pixel veya daha fazla ekran çözünürlüğü
  • 1 Megabit veya daha hızlı bir internet bağlantısı

 

Alternatif İletişim Yöntemleri

Yatırımcılarımız doğrudan işlem platformlarından herhangi bir işlem yapamadıkları durumda 444 00 54 no'lu çağrı hattını arayarak müşteri temsilcileri aracılığıyla emirlerini yazılı veya sözlü olarak piyasaya iletebilir.

 

Profesyonel Müşterilerin Yararlanamayacakları Mevzuat Hükümleri

1-Yazılı onay alınması kaydıyla saklamadaki varlıklarına ilişkin mutabakat alınması zorunlu değildir.

Yatırım Hizmetleri Tebliği’nin “müşteri ile saklamacı kuruluş arasında mutabakat” başlıklı 68 inci maddesinin birinci fıkrasına göre saklama hizmeti sunulan müşteriler ile saklamaya yetkili yatırım kuruluşunun iç kontrolden sorumlu birimi veya personeli tarafından müşteriye ait sermaye piyasası araçları ve nakde ilişkin her takvim yılında en az 1 defa yazılı veya elektronik ortamda mutabakat sağlanması zorunludur. Aynı maddenin ikinci fıkrası uyarınca profesyonel müşterilerden yazılı onay alınması durumunda birinci fıkrada yer alan mutabakatın yapılması zorunlu değildir.

2- Sözleşme yapılması kaydıyla saklama hesaplarındaki varlıkların bakiyesine ilişkin aylık bildirim yapılmak zorunda değildir.

Yatırım Hizmetleri Tebliği’nin “müşteri varlıklarına ilişkin bildirim” başlıklı 69 uncu maddesinin birinci fıkrasına göre saklamaya yetkili yatırım kuruluşu tarafından müşterilere ait sermaye piyasası araçlarına ve nakde ilişkin olarak müşterilere Kurulun belge ve kayıt düzenlemelerinde yer alan esaslar çerçevesinde asgari olarak ayda bir bildirim yapılması esas olup, bildirim yapılmaması hususunda profesyonel müşterilerle sözleşme imzalanması veya bu hususa çerçeve sözleşmede yer verilmesi mümkündür.

3- Uygunluk testi yapılması zorunlu değildir.

Yatırım Kuruluşları Tebliği’nin “uygunluk testi” başlıklı 33 üncü maddesinin birinci fıkrasına göre yatırım kuruluşlarının alım satıma aracılık ve halka arza aracılık faaliyetleri kapsamında yalnızca genel müşterilere uygunluk testi yapması zorunludur.

4- Yerindelik testinde yatırım amaçlarına ilişkin olarak yatırım süresi ile risk ve getiri tercihleri hakkında bilgilerin alınması yeterlidir.

Yatırım Hizmetleri Tebliği’nin “yerindelik testi” başlıklı 40 ıncı maddesinin dördüncü fıkrasına göre talebe dayalı olarak kabul edilenler hariç olmak üzere profesyonel müşteriler ile ilgili olarak;

a) Müşterinin mali durumunun yatırımın risklerini karşılayacak yeterlilikte olup olmadığına ilişkin olarak; gelir düzeyi ve yatırım amaçlı varlığı

b) Müşterinin portföyünde veya hesabında gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin riskleri anlayacak bilgi ve tecrübeye sahip olup olmadığına ilişkin olarak; müşterinin yaşı ve mesleği, eğitim durumu, genel ya da profesyonel müşteri olduğu, geçmişte gerçekleştirdiği işlemlere konu olan sermaye piyasası araçları, söz konusu işlemlerin türü, niteliği, hacmi ve sıklığı.

hakkında bilgilerin alınması zorunlu değildir. (ilgili maddenin ikinci fıkrasının (b) ve (c) bendinde yer alan bilgiler).

5- Genel risk bildirim formu dışında ilave risk bildirimleri talep halinde açıklanır.

Yatırım Kuruluşları Tebliği’nin “müşteriye risklerinin bildirilmesi yükümlülüğü” başlıklı 25 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca yatırım kuruluşlarının alım satıma aracılık faaliyeti kapsamında genel müşterilerine hizmet sunmadan önce birinci fıkra uyarınca yapılan genel risk bildirimine ek olarak üçüncü fıkrada belirtildiği üzere işleme konu sermaye piyasası araçlarının risklerini müşteriye açıklamak ve açıklamaların müşteri tarafından okunup anlaşıldığına dair yazılı bir beyan almak zorundadır. Aynı maddenin yedinci fıkrasında profesyonel müşterilerin talep etmesi durumunda yatırım kuruluşunun ikinci ve üçüncü fıkralar kapsamındaki açıklamaları yapmasının zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır.

Sorumluluk Sınırı

BU SAYFADA YERALAN BİLGİLER GENEL NİTELİKTE OLUP VE MÜŞTERİLERİN ALIM SATIM KARARLARINI DESTEKLEYECEK YETERLİ BİLGİLER BU SAYFADA OLMAYABİLİR.

Alternatif Menkul web sitesindeki görüş, bilgi ve veriler gecikmeli olarak sunulmakta olup, herhangi bir anda gerçek görüş, bilgi ve verilerle farklılık gösterebilmektedir. Sitedeki görüş, bilgi ve verilerin doğruluğu ve güvenilirliği Alternatif Menkul Değerler A.Ş. tarafindan azami özen gösterilerek takip edilmekte ve bu görüs, bilgi ve verilerin, teknik imkanlar ve hukuki kısıtlamalar çerçevesinde mümkün olan düzeyde güncelliği sağlanmaya çalısılmaktadır. Ancak, bu özene ragmen, yine de site üzerinde, Alternatif Menkul Değerler A.Ş.'nin isteği ve/veya bilgisi dışında, yanlış veya eksik veya gecikmiş, görüş, bilgi ve verilerin bulunması yüzünden doğabilecek bir durumda Alternatif Menkul Değerler A.Ş.'nin herhangi bir hukuki sorumluluğu bulunmamaktadır.

Sitede sunulan görüş, bilgi ve veriler, yatırımcılara, kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte olup, herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararlar ile bu sitede bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacagı gibi, sözkonusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan Alternatif Menkul Değerler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Yatırımcılara Önemli Uyarı

Tasfiye tarihi itibariyle bakiyesi bulunan yatırımcıların hesaplarının bulunduğu yatırım kuruluşlarının, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 83’üncü maddesinin dördüncü fıkrası hükmü uyarınca tasfiye tarihinden itibaren yatırımcılar adına açılacak hesaplarda muhafaza edilen ve nemalandırılan tutarların bakiyesi on yıl içerisinde talep edilmemesi halinde Yatırımcı Tazmin Merkezi’ne gelir kaydedilecektir.

Bilgilerinize Sunarız.