EMİRLERE İLİŞKİN HÜKÜMLER

Emirlere ilişkin hususlarda ilgili Borsa düzenlemelerine ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uyulur. Alım ve satım talimatlarında menkul kıymetin bütün niteliklerinin belirtilmesi ve talimatın her yönüyle tam ve açık olarak yazılmış olması zorunludur. Açıklık taşımayan hususlar Alternatif Menkul A.Ş.'nin tercihine bırakılmış demektir. Bu yetki Müşteri menfaatleri gözetilerek ve özen borcu çerçevesinde yerine getirilecektir.

Müşteri, ilettiği emirlerin ilgili Borsa tarafından belirlenen emir geçerlilik sürelerine, işlem esaslarına, emir yöntemlerine ilişkin düzenlemelere uygun olarak gerçekleştirileceğini kabul eder.

Alternatif Menkul A.Ş., Müşteri'nin emirlerini, Müşteri’ye veya onun temsilcisine hemen bildirmek suretiyle kısmen veya tamamen kabul etmeyebilir.

Alternatif Menkul A.Ş. Müşteri’den, herhangi bir alım emrinin gerçekleştirilmesinden önce gerekli göreceği kapora, teminat veya satın almak istediği menkul kıymet tutarını yatırım hesabında bulundurmasını, satmak istediği menkul kıymetlerin kendisine teslimini Müşteri emrinin Borsa’ya intikalinin ön şartı olarak isteyebilir. Müşteri’nin yatırım hesabında yeterli işlem teminatı bulunmaması halinde Alternatif Menkul A.Ş., Müşteri emirlerinin gerçekleştirilmemesinden sorumlu değildir.

Alternatif Menkul A.Ş., Müşteri'nin adına veya hesabına veya Müşteri'nin hesabına kendi adına Borsa'da işlem gören menkul kıymetlerin alım satımını yapacaktır. Müşteri, Alternatif Menkul A.Ş.'nin kendi nam ve hesabına, başka yatırımcıların nam ve hesaplarına veya kendi namına başka yatırımcıların hesaplarına alım ve satımlar yapabileceğini ve yaptığını da daima göz önünde bulunduracaktır.

Satıma konu olan Sermaye Piyasası Araçlarının satım emrinin verildiği an itibarı ile Müşteri’nin Alternatif Menkul A.Ş. nezdindeki hesabında bulunmaması durumunda Müşteri’nin satışı yapılan Sermaye Piyasası Aracını tevdi edebilecek durumda olduğunu ve satışa konu Sermaye Piyasası Aracını takas tarihine kadar Alternatif Menkul A.Ş.’ye iletileceğini yazılı veya herhangi bir iletişim aracı ile (faks, telefon, elektronik ortam vb.) beyan etmesi gerekmektedir. Aksi takdirde işlem açığa satış işlemi sayılır. Müşteri söz konusu beyanın doğruluğundan sorumludur. Alternatif Menkul A.Ş., Müşteri’den söz konusu beyanın doğruluğunu teyit etmek amacıyla gerekli belgeleri vermesini isteyebilir.

Yatırım fonu katılma belgelerinin alım satım işlemleri ile Borsa Yatırım Fonu yeni katılma belgesi oluşturulması ve geri alım işlemleri ilgili fonun içtüzük hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir.

Müşteri’nin bildirim, emir ve talimatlarının sonuçları münhasıran Müşteriye aittir.

Müşteri tarafından Alternatif Menkul A.Ş.‘ye verilen Emir'in ilgili Borsa'ya intikal ettirilmesinden sonra Müşteri, BORSA İSTANBUL A.Ş. mevzuatı veya ilgili Borsa'nın tabi olduğu mevzuat çerçevesinde yapılabilecek değişiklikler dışında Emri değiştiremez veya geri alamaz.

Takasbank veya MKK kuralları ve projeleri kapsamında, Takasbank veya MKK'ya verilmek üzere, kendisinden talep edilen bilgileri Alternatif Menkul A.Ş.‘a vermeyen Müşteri'nin hesabına Takasbank, MKK veya ilgili diğer bir resmi kurum tarafından bloke konulması durumunda, Müşteri'nin Alternatif Menkul A.Ş.’ye vereceği Satış Emri'ni Şirket işleme koymayabilir. Müşteri bu

nedenle Alternatif Menkul A.Ş.'yi sorumlu tutamaz.

Her türlü Menkul Kıymet Alım Satım Emirleri için, Müşteri’nin yatırım hesabında emirleri karşılayabilecek yeterli miktarda menkul kıymet ve/ veya nakdin bulunması ve kullanımlara engel bir durum bulunmaması gerekmektedir. Aksi taktirde Alternatif Menkul A.Ş. bu emirleri işleme koymaya yetkili, ancak hiçbir şekilde zorunlu değildir.

Alternatif Menkul A.Ş. Alım Emri verenlerden teminat veya satın alınmak istenilen Menkul Kıymet tutarının tamamının ödenmesini, Satım emri verenlerden satmak istedikleri menkul kıymetlerin ya da bunları temsil eden belgelerin kendisine teslim edilmesini, Emir kabul etme ön şartı olarak isteyebilir.

Müşteri’nin verdiği emirlerde Sermaye Piyasası Mevzuatında öngörülmüş bilgilerin bulunması zorunludur.

EMİRLERDE FİYAT BELİRLEME ŞEKLİ

Müşteri'nin emirleri "Serbest Fiyatlı" veya "Limitli" olabilir. Serbest fiyatla emirlerde herhangi bir fiyat kaydı yoktur. Bu tür emirler Müşteri menfaatleri gözetilerek ve özen borcu çerçevesinde yerine getirilecektir. Limitli emirlerde işlemin yapılacağı fiyat bizzat Müşteri tarafından belirlenir. Bildirilen fiyat, alışlarda en yüksek, satışlarda en düşük fiyat anlamını taşır.

Alışlarda, Borsa'da oluşan fiyat, limitli fiyatın altında veya bu fiyata eşit olduğu, satış durumunda ise Borsa fiyatı limit fiyata eşit veya onun üstünde olduğu takdirde emir yerine getirilir. Limit fiyatın Borsa fiyatına eşit olması hallerinde bu fiyattan işlem gören senet miktarı sınırlı ise emir kısmen icra edilebilir veya hiç gerçekleşmeyebilir. Müşteri emrinde fiyat konusunda hiçbir açıklık yoksa emrin serbest fiyatlı olduğu kabul edilecektir.

Müşteri yatırım kararı alırken tamamen serbest olup, fiyat tespitinden veya alım-satım emirlerinden kaynaklanan her türlü kar ve zarardan sorumludur.

EMİRLERİN İLETİLME ŞEKLİ

Müşteri’nin, Alternatif Menkul A.Ş.’ye vereceği emirleri açık ve tereddüde yer vermeyecek şekilde ve yazılı olarak iletmesi esastır. Telefon, faks, ATM kayıtları, elektronik ortamda ya da benzeri şekillerde Müşteri imzası olmaksızın verilen ve genel hükümler açısından sözlü emir niteliğinde olan emirlerin Alternatif Menkul A.Ş. tarafından kabulü halinde, Alternatif Menkul A.Ş. bu emirleri, yazılı olarak iletilen emirlerle birlikte bilgisayar ortamında müteselsil sıra numarası izleyecek şekilde ve zaman önceliğine göre kaydeder. Bu şekilde kaydedilen Müşteri emirleri, yerine getirilmek üzere Borsa’ya iletilir.

Müşteri, Alternatif Menkul A.Ş.’ye ilettiği sözlü emirlerin bütün sonuçlarını peşinen kabul ve taahhüt eder. Alternatif Menkul A.Ş., Müşteri'nin sözlü talimatını yerine getirirken, olası hile ve sahteciliklerin sonuçlarından, genel veya özel iletişim araçlarının işlememesinden veya arızalanmasından veya emrin yanlış, yetersiz veya eksik iletilmiş olmasından Alternatif Menkul A.Ş. kayıtlarıyla Müşteri mutabakat unsurları birbirini teyit ettiği takdirde kendisine atfı kabil kusurları dışında sorumlu değildir.

Müşteri’nin, bu sözleşme kapsamındaki herhangi bir işlemi ile ilgili olarak Alternatif Menkul A.Ş.’ye faksla talimat iletmesi halinde Alternatif Menkul A.Ş., talimatın ve/veya talimat üzerindeki imzanın okunaklı olmaması, talimat üzerindeki imzanın Alternatif Menkul A.Ş.’da mevcut olan imza örneğinden farklı olması, talimattaki bilgilerin yeterli veya anlaşılır olmaması, talimatın yerine getirilmesinde Müşteri yatırım hesabının uygun olmaması ve talimatın yerine getirilmesini engelleyen fiziki şartların (elektrik kesintisi, piyasaların kapalı olması, mesai saatleri dışında olması vb.) ortaya çıkması halinde faksla iletilen talimatı yerine getirmeyebilir. Bu durumda talimatın yerine getirilmediği, izleyen işgünü içerisinde Alternatif Menkul A.Ş. tarafından Müşteri’ye bildirilir. Talimatın yerine getirilmediğinin Müşteri’ye bildirilmesi halinde Alternatif Menkul A.Ş.'nin kendisine atfı kabil kusurları dışında tüm sorumluluğu ortadan kalkar.

Müşteri, Alternatif Menkul A.Ş.’da sağlanan kolaylıktan yararlanırken aşağıdaki hususları yerine getirecektir:

a) Müşteri, yalnız yetkililer tarafından Alternatif Menkul A.Ş.’ye faksla talimat iletilmesi için gerekli tedbirleri alacaktır.

b) Faks ile iletilen talimatın bütün sayfaları Müşteri veya yetkilileri tarafından imzalanacaktır.

c) Faks ile talimatın orijinal nüshası derhal teyit için Alternatif Menkul A.Ş.’ye gönderilecektir. Alternatif Menkul A.Ş., Müşteri’nin faks ile talimatını aldığında, gönderilen orijinal nüshayı beklemeksizin faks talimatını asıl kabul ederek Müşteri talimatını yerine getirecektir. Müşteri’nin faksla ilettiği talimatın orijinal nüshasını bilahare Alternatif Menkul A.Ş.’ye göndermemiş olması Alternatif Menkul A.Ş.'nin faksla talimat uyarınca gerçekleştirdiği işlemi geçersiz veya hükümsüz kılmayacağı gibi işlemi de durdurmaz ve bu nedenle Alternatif Menkul A.Ş.’ye kendisine atfı kabil kusurları dışında herhangi bir sorumluluk yüklenemez. Bu cümleden olmak üzere, Alternatif Menkul A.Ş., Müşteri tarafından faksla gönderilen talimat uyarınca, Müşteri adına ve Müşteri’nin yetkililerince imzalanmış çek, senet, sair kıymetli evraka dayalı olarak Müşteri’nin Alternatif Menkul A.Ş. nezdindeki hesabını borçlandırabilir veya bu hesaba alacak kaydedebilir. Faks ile orijinal metin arasında fark olması halinde Alternatif Menkul A.Ş.’ye ilk ulaşan talimat esas alınacaktır.

d) Müşteri Sözleşme ile sağlanan kolaylıktan yararlanırken yürürlükteki mevzuatın hükümlerine aynen uyacaktır.

e) Müşteri talimatlarını açık ve anlaşılır şekilde bildirecektir. Ayrıca süreli işlemlerde gerekli açıklamalar talimatta açıkça belirtilecektir. Faks talimatının geliş saati konusunda Alternatif Menkul A.Ş. kayıtları esastır.

Alternatif Menkul A.Ş., faksla talimat üzerindeki imzaları karşılaştırırken makul bir dikkat gösterecektir. Alternatif Menkul A.Ş.,

a) İlk bakışta ayırt edilemeyecek imza benzerliklerinin sonuçlarından,

b) Hile ve sahteciliklerin sonuçlarından,

c) Bağlı olduğu genel veya özel iletişim araçlarının işlememesinden veya arızalanmasından,

d) Faks sistemi ile gelen bilgi ve talimatın yanlış veya yetersiz olmasından ya da yanlış veya değişik veya eksik iletilmiş olmasından kendisine atfı kabil kusurları dışında sorumlu değildir.

EMİRLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ

Müşteri, emrin geçerlilik süresini ilgili Borsa tarafından belirlenen emir geçerlilik sürelerine ilişkin düzenlemelere uygun olarak, istediği şekilde belirleyebilir. Müşteri'nin alım ve satım emirlerinin belirlenen süre içinde gerçekleşmemesi halinde, emir geçerliliğini yitirir.

Süresi belirlenmemiş olan emirler seans içerisinde verilmiş ise o seans için, aksi takdirde takip eden ilk seans için geçerlidir.

Devlet İç Borçlanma Senetleri için verilen emirlerde işlemin valör tarihi Müşteri tarafından belirlenir. Valör tarihi belirtilmemiş emirler aynı gün valörlü olarak girilir. Alternatif Menkul A.Ş. emir alınabilecek saatleri ayrıca tespit edebilir.

GERÇEKLEŞEN EMİRLERİN TASFİYE ESASLARI

Müşteri'nin belirli bir meblağı kendisine bildirilen yatırım hesabına yatırması halinde, bu meblağ ile sınırlı kalmak kaydı ile verdiği emir veya talimatlar, Alternatif Menkul A.Ş. tarafından işleme konur. İşlem gerçekleştirildikten sonra artan meblağ, Müşteri tarafından istenildiği zaman iade edilir, istediği yere gönderilir veya sonraki emir veya talimatlarda, yeterli olmak kaydı ile kullanılabilir.

Gerçekleştirilen Alım Emirlerinde, alım bedeli, masraf ve komisyon ücreti vesair yükümlülükler, vergi, resim, harçlar ve fonlar Müşteri'nin borcuna; gerçekleştirilen Satım Emirlerinde, satım bedeli Müşteri'nin alacağına, masraf ve komisyon ücreti vesair yükümler, vergi, resim harçlar ve fonlar Müşteri'nin borcuna işlenir. Müşteri, hesabına işlenecek borç ve alacak kalemlerinin valör tarihleri konusunda Alternatif Menkul A.Ş.'nin cari uygulamasını kabul eder.

Müşteri, BORSA ‘da yapılan alım satımlarda takas ( ödeme – teslim ) yükümlülüğünün işlem gününü izleyen ikinci (2.) gün , içinde yerine getirilmesi gerektiğini bildiğini, bu sürenin Borsa tarafından değiştirilmesi durumunda belirlenen yeni süreye göre yükümlülüğünü yerine getirmekle yükümlü olacağını kabul eder.