GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI RİSK BİLDİRİM FORMU

ÖNEMLİ AÇIKLAMA:

BİAŞ GİP’te işlem yapılması bazı özel risk unsurları barındırmakta ve yüksek bir yatırım riski taşımaktadır. BİAŞ GİP’te yapacağınız alım-satım işlemleri sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar edebilme riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, GİP’te işlem yapmaya karar vermeden önce, piyasada karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir.

Bu amaçla, BİAŞ GİP Yönetmeliği’nin 67 nci maddesinde öngörüldüğü üzere, GİP Risk Bildirim Formu’nda yer alan aşağıdaki hususları okuyarak anlamanız ve imzalamanız gerekmektedir.

UYARI:

İşlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz aracı kuruluşun Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından verilen Alım Satıma Aracılık Yetki Belgesi ile BİAŞ GİP’te işlem yapma yetkisine sahip, BİAŞ’in halen faaliyetlerine devam eden bir üyesi olup olmadığını www.spk.gov.tr ve http://www.borsaistanbul.com internet sitelerinden veya diğer iletişim araçlarıyla kontrol ediniz.

RİSK BİLDİRİMİ (YATIRIMCILAR İÇİN GİP İŞLEMLERİ HAKKINDA GENEL AÇIKLAMALAR)

Alternatif Yatırım A.Ş. ile yaptığım Alım Satıma Aracılık Çerçeve Sözleşmesi’nde belirtilen hususlara ek olarak;

1. Aracı kuruluş nezdinde açtırdığım ve/veya açtıracağım hesaplar üzerinden GİP’te gerçekleştirilecek tüm işlemlerin SPK, BİAŞ ve diğer Sermaye Piyasası kuruluşları tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat vb. tüm düzenleme hükümlerine tabi olacağının,

2. GİP’in, BİAŞ kotasyon şartlarını sağlayamayan gelişme ve büyüme potansiyeline sahip şirketlerin Sermaye Piyasalarından fon sağlamak için ihraç edecekleri menkul kıymetlerin işlem görebileceği şeffaf ve düzenli bir ortam yaratmak amacıyla kurulduğunun,

3. GİP’in, BİAŞ Hisse Senetleri Piyasası’ndan (HSP) farklı ve münferit bir piyasa olarak organize edildiğinin, GİP’in işlem kurallarının ve uygulanan işlem yöntemlerinin HSP ile benzerlikler gösterebileceği gibi farklılıklar da gösterebileceğinin; şirket paylarının GİP Listesi’ne kabul edilme kriterleri, piyasa danışmanı uygulaması, kamuyu aydınlatma hususunda GİP ve HSP arasında farklılıklar bulunduğunun,

4. Şirket paylarının GİP Listesi’ne kabulünün BİAŞ GİP Yönetmeliği’ne göre yapıldığının, BİAŞ Kotasyon Yönetmeliği’ne göre yapılmadığının,

5. Şirket paylarının GİP Listesi’ne kabul şartı olarak SPK ve BİAŞ tarafından nicelik ve/veya niteliğe ilişkin kriterler (karlılık, faaliyet süresi, sermaye büyüklüğü, piyasa değeri gibi unsurlara bağlanmış sınırlayıcı şartlar) aranmadığının, şirketin hukuki ve finansal durumu ile faaliyetleri açısından herhangi bir inceleme yapılmadığının,

6. Şirket paylarının GİP’te işlem görüp göremeyeceği hususunda piyasa danışmanı tarafından hazırlanan şirket raporuna ve rapor ekindeki belgelere dayanarak BİAŞ Yönetim Kurulu tarafından değerlendirme yapıldığının,

7. Şirketin SPK ve BİAŞ düzenlemelerine uymaması halinde, şirket paylarının işlem sırasının geçici olarak durdurulabileceği veya şirket paylarının GİP Listesi’nden çıkarılabileceğinin,

8. Şirket paylarının GİP Listesi’ne kabul edilmesi, işlem görmeye başlaması ve işlem görmeyi sürdürebilmesi için şirketin bir piyasa danışmanı ile imzaladığı piyasa danışmanlığı anlaşması bulunmasının zorunlu olduğunun,

9. Şirketin payları GİP’te işlem görmeye başladıktan sonra herhangi bir nedenle şirket ve piyasa danışmanı arasındaki anlaşmanın sona ermesi halinde; şirketin yeni bir piyasa danışmanı ile anlaşmasının bulunmadığı süre zarfında şirket paylarının işlem sırasının geçici olarak durdurulabileceğinin, piyasa danışmanı bulunmaması nedeniyle paylarının işlem sırasının kapanmasından itibaren dört ay içerisinde yeni bir piyasa danışmanı ile anlaşma imzalamaması halinde şirket paylarının GİP Listesi’nden çıkarılabileceğinin,

10. Şirket paylarının kayda alınmasının, şirketin veya şirket paylarının SPK tarafından tekeffülü anlamına gelmeyeceğinin, şirket paylarının GİP’te işlem görmesine izin verilmesinin, şirketin ve/veya şirket paylarının BİAŞ tarafından tekeffülü anlamına gelmeyeceğinin, GİP’te yapacağım yatırım ve üstlendiğim risk nedeniyle uğrayabileceğim zararlardan BİAŞ’nin sorumlu olmadığının,

11. GİP’in özelliği gereği bu piyasada payları işlem görecek şirketlerin Sermaye Piyasasından kaynaklanan bazı yükümlülüklerinin payları Borsa’da işlem gören şirketlere göre daha az olduğunun, pay ihraçlarına ilişkin olarak izahname düzenleme muafiyeti kapsamında olmaları halinde izahname düzenlenmeyebileceğinin ve bu durumda şirkete, faaliyetlerine, ihraç edilen menkul kıymete ilişkin bilgilerin GİP şirket bilgi formunda yer aldığının,

bu nedenler ile bu şirketlere yatırım yapmanın her durumda riskli olduğu bilinmelidir.