Gizlilik Politikası

 İş bu Gizlilik Politikası'nı kabul etmiyorsanız, lütfen www.alternatifmenkul.com.tr sitesini kullanmayınız.


www.alternatifmenkul.com.tr’ye girmek ve kullanmakla, bu Gizlilik Politikası'nın şartlarını kabul etmiş olursunuz.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca Alternatif Menkul’den almış olduğunuz hizmetler kapsamında Şirketimize bildirdiğiniz veya Şirketimizce sair kanallarla temin edilen kişisel verileriniz,  Şirketimiz tarafından veri sorumlusu sıfatıyla ve aşağıda açıklandığı amaç ve çerçevede kaydedilecek, sınıflandırılacak, işlenecek, saklanacak, güncellenecek ve mevzuatın izin verdiği durumlarda üçüncü kişilere açıklanabilecektir.

Tarafınıza ait kişisel bilgiler, ad, soyad, TC kimlik numarası gibi kimlik bilgileri, aile durum bilgileri, hesap bilgileri, IP, telefon ve adres bilgileri, ses vb. belirlenebilir olmanızı sağlayacak her türlü bilgiyi ifade etmektedir.
Kişisel verileriniz Genel Müdürlük veya Şubelerimiz, müşteri görüşmeleri, doğrudan satış ekiplerine yapılan yazılı/dijital başvurular, internet şubelerimiz, tüm mobil uygulamalarımız, çağrı merkezlerimiz, faaliyetlerini yürüttüğümüz şirketler, sosyal medya, piyasa istihbaratı, Adres Paylaşım Sistemi, SMS kanalları, sair kanallar vasıtasıyla temin edilerek ilgili mevzuat uyarınca yasal süreler içerisinde saklanmaktadır.Kişisel verileriniz yasal olarak aktarılması gereken ulusal ve uluslararası yetkili otoritelere/mercilere, idari ve resmi makamlara, ulusal ve uluslararası mevzuatın ve sözleşmelerin öngördüğü yurtiçi - yurtdışı tüm gerçek ve tüzel kişilere, hukuki zorunluluklar nedeniyle ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine, Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca bilgi aktarımına izin verilen kuruluşlara, Düzenleyici kurumlara, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na, verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldığımız yurtiçi - yurtdışı kişi ve kurumlara, müşterilerimize gönderdiğimiz iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz yurtiçi - yurtdışı kurumlara ve yurtiçi - yurtdışı diğer üçüncü kişilere, Şirketimiz yurt içi iştiraklerine, bağlı ortaklarına, ana sermayedarına, aracılık / acentelik sıfatı ile faaliyetlerini yürüttüğü şirketlere, program ortağı kuruluşlara, yurt içi – yurt dışı üçüncü kişilere aktarılabilecektir.

Belirtilen amaçlarla kişisel verileriniz, Sermaye Piyasası Kanunu, Bankacılık Kanunu, Vergi Usul Kanunu, MASAK Yönetmelikleri, Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatı ve sair yasal mevzuata uyum gerekliliği nedeniyle, Alternatif Menkul  ürün ve hizmetlerinin sunulabilmesi, bu konuda talep ettiğiniz/edeceğiniz ürün ve hizmetlere ilişkin iletişim kurulabilmesi, izin vermiş olmanız durumunda pazarlama faaliyetlerinde kullanılabilmesi, bu konuda, ürün/hizmet teklifi, modelleme, raporlama, Alternatifbank ve bağlı iştiraklerin mevcut veya yeni ürün çalışmaları ve potansiyel müşteri tespiti vb amaçlar ile Bankacılık faaliyetleri ile ilişkili olarak ve ayrıca kişisel verilerin bulut ortamında üçüncü kişiler vasıtasıyla saklanması, depolanması, güncelleştirilmesi amacıyla işlenmektedir.

KVKK’nun 11. maddesi kapsamında; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde ve/veya yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri öğrenme, kişisel verilerinizin eksik ya da yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması ve yasal bir engel bulunmaması halinde KVKK’nun 7. Maddesi kapsamında kişisel verilerinizin silinmesi veya anonim hale getirilmesi için talepte bulunma, düzeltilmesi veya silinmesi/anonim hale getirilmesi hallerinde düzeltme veya silme/anonim hale getirme işlemlerinin kişisel verilerinizin aktarıldığı 3. kişilere bildirilmesini isteme, kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

 

Güvenlik

Kişisel bilgileri, şahsen, telefonla ve/ veya İnternet üzerinden verirken her zaman bir risk bulunduğunu ve hiçbir teknoloji sisteminin tamamen güvenli olmayabileceği bilinmelidir. Kişisel bilgilerinize yetkisiz erişim, hatalı kullanım ya da yanlışlığına ilişkin riskleri önlemek ve/ veya en az seviyeye indirmek için gerekli olan tüm önlemleri almaya azami çaba sarf ettiğimizi bilginize sunarız. Site güvenliği için bilinen azami güvenlik önlemleri en üst düzeyde kullanılmaktadır. Kişisel bilgsayarınıza ve/ veya alternatifmenkul.com.tr adresine girmak için kullandığınız herhangi bir bilgisayara teknolojik herhangi bir saldırı sonucu oluşacak zararınızdan sorumlu olamayacağımız bilgilerinize sunarız.

Cookie-Çerez

Site ziyaretçilerini tanımlamamıza yardımcı olması için bilgisayarınıza bilgi yerleştirilebilir. Bu bilgi, "cookie- çerez" olarak bilinir. Siteyi nasıl ve ne zaman kullanıldığını gösteren bu bilgiler, sizlere daha iyi hizmet vermemize yardımcı olabilir. Cookie-çerez almak istiyorsanız ya da ne zaman yerleştirildiklerini bilmek istiyorsanız, web tarayıcınızda bu özellik varsa, web tarayıcınızı bunu yapacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Kamuya açık bir bilgisayar kullanıyorsanız ( ki www.alternatifmenkul.com.tr sitesine girerken bu tip bilgisayarlar kullanmamanızı tavsiye ederiz) , sizden sonraki kullanıcıların kişisel bilgilerinizi öğrenmemeleri için kullanımdan sonra bu çerezleri silmelisiniz. Internet tarayıcınızın önbelleğini de temizlemeyi unutmayınız.

Değişiklikler

Alternatif Menkul Değerler A.Ş. gerekli gördüğü zaman ve/ veya bildirimde bulunmadan bu Gizlilik Politikası'nı tamamen ve/ veya kısmen değiştirebilir.

Sorumluluk Sınırı

Alternatif Menkul Değerler A.Ş. web sitesindeki görüş, bilgi ve veriler gecikmeli olarak sunulmakta olup, herhangi bir anda gerçek görüş, bilgi ve verilerle farklılık gösterebilmektedir. Sitedeki görüş, bilgi ve verilerin doğruluğu ve güvenilirliği Alternatif Menkul Değerler A.Ş. tarafindan azami özen gösterilerek takip edilmekte ve bu görüs, bilgi ve verilerin, teknik imkanlar ve hukuki kısıtlamalar çerçevesinde mümkün olan düzeyde güncelliği sağlanmaya çalısılmaktadır. Ancak, bu özene ragmen, yine de site üzerinde, Alternatif Menkul Değerler A.Ş.'nin isteği ve/veya bilgisi dışında, yanlış veya eksik veya gecikmiş, görüş, bilgi ve verilerin bulunması yüzünden doğabilecek bir durumda Alternatif Menkul Değerler A.Ş.'nin herhangi bir hukuki sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

Sitede sunulan görüş, bilgi ve veriler, yatırımcılara, kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte olup, herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararlar ile bu sitede bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacagı gibi, sözkonusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan Alternatif Menkul Değerler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

BORSA İSTANBUL isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BORSA İSTANBUL ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BORSA İSTANBUL'a ait olup, tekrar yayınlanamaz. Hisse senedi bilgileri BORSA İSTANBUL kaynaklı gün sonu kapanış verileridir. BORSA İSTANBUL verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Alternatif Menkul Değerler A.Ş. web sitesindeki  tüm analiz ve yorumlar Alternatif Menkul Değerler A.Ş. 'ye aittir.

Acil Durum Eylem Planı

Alternatif Menkul Değerler A.Ş. Acil Durum Eylem Planı

10 Yıllık Zaman Aşımına Uğrayacak Alacak ve Emanetleri Olan Hesap Sahiplerinin Listesi

 

DUYURULAR

16/11/2015 Tarihli Duyuru

Şirketimizin; sahip olduğu yetki belgelerinin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yenilenmesi talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru sonucunda Şirketimiz, Yatırım Hizmetleri ve Yatırım Kuruluşları Tebliğleri uyarınca "kısmi yetkili aracı kurum " olarak sınıflandırılmış olup, Mülga 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Şirketimize verilmiş olan,

Yetki/İzin Belgeleri

Veriliş Tarihi

Sayısı

Alım Satım Aracılığı Yetki Belgesi

10/01/1997

ARK/ASA-245

Halka Arza Aracılık Yetki Belgesi

03/07/2001

ARK/HAA-241

Portföy Yöneticiliği Yetki Belgesi

10/01/1997

ARK/PY-126

Yatırım Danışmanlığı Yetki Belgesi

10/01/1997

ARK/YD-112

Kredili Menkul Kıymet, Açığa Satış ve Menkul Kıymetlerin Ödünç Alma ve Verme İşlemleri İzin Belgesi

10/01/1997

ARK/KRD-116

Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Yetki Belgesi

29/03/2005

ARK/TAASA-75

Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Yetki Belgesi

27/06/2014

ARK-KAS-37

yetki/izin belgeleri 16.11.2015 tarihinde Ticaret Sicilinden terkin ettirilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.

 

31/01/2017 Tarihli Duyuru

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26 Ocak 2017 tarihli 2017/3 sayılı toplantısında alınan karar ile;

"Yatırım Hizmetleri ve Yatırım Kuruluşları Tebliğleri" uyarınca  Şirketimizin bireysel portföy yöneticiliği ve yatırım danışmanlığı faaliyet izin başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından olumlu karşılanmıştır. "Kısmi yetkili aracı kurum" olarak bundan sonra faaliyette bulunabileceğimiz hizmet ve faaliyetlerin ayrıntısını gösteren tablolar Alternatif Menkul Değerler A.Ş. Web Sitesinde (www.alternatifmenkul.com.tr) güncellenmiştir.

İşbu duyuru Sermaye Piyasası Kurulu'nun Yatırım Kuruluşları Tebliği'nin 37. maddesi uyarınca ilan edilmiştir.

 

21/04/2017 Tarihli Duyuru

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10 Nisan 2017 tarihli yazısı ile Şirketimizin "Alternatif Menkul" ibaresini marka adı olarak kullanma talebiyle yapmış olduğumuz başvuru olumlu karşılanmıştır. 

  

Yatırımcılarımızın Dikkatine

7 Nisan 2016 tarihli Genel Kurulu toplantısında Alternatif Yatırım A.Ş. olan Şirket ünvanı Alternatif Menkul Değerler A.Ş. ve A Yatırım olan Şirket işletme adı ise A Menkul olarak değiştirilmiş olup 19 Nisan 2016 tarihinde tescil edilmiştir.