HALKA ARZLAR

HalkaarzlarGelişmekte olan ülkelerdeki sermaye birikiminin yetersizliği ülkelerin ekonomik gelişim sürecini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu çerçevede şirketler büyümek, gelişmek, yatırım yapmak ve globalleşen dünyada rakipleri ile rekabet edebilmek için gerekli olan sermayeyi bulmakta zorlanmaktadırlar. Borsa şirketi olarak sermaye piyasasından temin edilen finansmanın şirketin kaynak probleminin çözümüne sağladığı katkı, son yıllarda giderek daha fazla önem kazanmaktadır.

Şirketlerin halka arz olmalarında en önemli nedenlerin başında finansman kaynağı ihtiyacı gelmekle birlikte likidite sağlanması, kurumsallaşma, tanıtım açısından birçok avantajı bulunmaktadır. Halka arz kararı alınırken bu karar neticesinde şirketin ve ortakların elde edeceği avantajlar düşünülerek ortakların konuyla ilgili kaygıları, bilgiyle giderilmelidir.